Klachtenregeling

Regeling klachtenbehandeling van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Indien u klachten heeft over de verloskundige hulp van of over de bejegening door uw verloskundige, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De KNOV-klachten commissie:

  • heeft geheimhoudingsplicht
  • behandelt uw klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde
  • doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • kan adviezen geven
  • doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden; en
  • doet geen uitspraken over (eventuele) rechtsgevolgen

Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege.

Adres van de Klachtencommissie waar ook het Klachtenreglement kan worden opgevraagd:
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 18
3720 AA Bilthoven

Tel: 030-2294299
E-mail: jlam@knov.nl